ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ “สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
"สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร" (CSDO) และเว็บไซต์ she.cpportal.net นี้จะเป็นระบบรายงานอุบัติเหตุเท่านั้น
 ส่วนข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์นี้ จะสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ใหม่ของสำนักฯ
         兹告知“安全、职业卫生与环保办公室(SHE)”已改名为“企业可持续发展办公室”
而现有的she.cpportal.net网站仅成为事故报告系统的网站。
         至于该网站的其他资料信息,将可以进入本办公室的新网站阅看。

thaichinese
hit
Get a real-time hit counter here.