Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าหลัก > บทความทั่วไป / Login

Current Articles | Categories | Search

Thursday, October 16, 2008
การควบคุม และป้องกันอันตรายจากสารเคมี
By safety1 @ 2:58 PM :: 11580 Views :: 41 Comments :: บทความทั่วไป
 
         จากความพยายามในการพัฒนาประเทศของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทยให้ทัดเทียมประเทศอุตสาหกรรม ทำให้มีการผลิตและนำเข้าสารเคมีสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ ทางอุตสาหกรรม ทั้งเพื่อการใช้ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพสำหรับผู้ทำงานเกี่ยวข้อง เช่น การเกิดโรคพิษตะกั่วในคนงานหลอมตะกั่ว การเกิดโรคซิลิโคลิสในคนงานขัดพ่นด้วยทราย และโรคจากพิษสารทำละลายต่างๆที่มีการใช้อย่างแพ่รหลาย ในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้น
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีนับวันจะเพิ่มมากขึ้น การสัมผัสเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง สถานประกอบกิจการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมี

         ในการควบคุม และป้องกันอันตรายจากสารเคมี สถานประกอบกิจการต่างๆ จะมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปขึ้นกับปัจจัย เช่น ขนาดองค์กร การจัดโครงสร้างการจัดการ และความรู้เป็นต้น แต่โดยหลักการใหญ่ๆ แล้วจะพิจารณาใน 3 ส่วนคือ
                  1. แหล่งกำเนิดสารเคมีอันตราย
                  2. ทางผ่านของสารเคมีอันตราย
                  3. ผู้รับสัมผัสจากสารเคมีอันตราย

         โดยการควบคุม และป้องกันที่ดีที่สุด คือ การควบคุมและป้องกันจากแหล่งกำเนิด เนื่องจากเป็นการจัดการปัญหาที่ต้นเหตุ ในหลักการต่างๆ จะประกอบด้วยวิธีต่างๆ มากมายอาจสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

         สำหรับแนวทางการจัดการนั้น ได้มีการเสนอวิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี ในลักษณะของกระบวนการประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆดังนี้
1. การตระหนัก และการประเมินถึงอันตรายจากสารเคมี
         เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญมาก ผู้ดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี จะต้อง ความรู้หลายๆส่วน เช่น รู้ว่าสารเคมีนั้นคืออะไร ชื่อสามัญและชื่อทางเคมี ความเข้มข้น คุณสมบัติทางแคมี และทางกายภาพ มีกระบวนการทำงานและใช้สารเคมีในขั้นตอนใด กระบวนการผลิตปิดมิดชิดหรือไม่ ผู้ทำงานมีโอกาสสัมผัสกับสารพิษหรือไม่ มีการควบคุมสารพิษทางด้านวิศวกรรมอย่างไร และของเสียจากกระบวนการผลิตกำจัดอย่างไร เป็นต้น สรุปได้ว่าจะต้องมีความรู้ใน 3 ส่วน คือ 
                  1. ตัวสารเคมีที่เป็นต้นเหตุ
                  2. ตัวผู้รับสัมผัส หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องโดยตรง 
                  3. กระบวนการผลิต ซึ่งมีการใช้สารเคมีนั้นๆ

         ความรู้ต่างๆ อาจได้มาจากการสอบถามฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงาน นักวิชาการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลที่ได้นำมาใช้พิจารณาประกอบกับการประเมินอันตรายจากสารเคมี โดยมีวิธีการประเมิน 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย
         ขั้นตอนที่1 วิธีการเดินสำรวจ (walk through survey) อาจมีการใช้เครื่องมืออย่างง่ายที่สามารถอ่านค่าโดยตรงร่วมด้วย ข้อมูลจากขั้นตอนนี้ จะนำมาใช้ในการวางแผนการเก็บตัวอย่าง
         ขั้นตอนที่2 การสำรวจอย่างละเอียด มีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาชนิด และปริมาณเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ผลจากการประเมิน ทำให้ทราบว่าลักษณะงานนั้นๆเป็นอย่างไร มีสารเคมีปนเปื้อนในอากาศหรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเพียงใด และจะแก้ไขอย่างไร
2. การจัดลำดับความเป็นอันตรายของสารเคมี
         ผลจากการประเมินจะนำมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของอันตราย เพื่อพิจารณาว่าปัญหาใดมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ในการจัดลำดับความสำคัญอาจพิจารณาถึงปัจจัย ในเรื่องความรุนแรงของอันตราย และความเป็นไปได้ของการแก้ไข
3. การเตรียมข้อมูล เพื่อการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหาร
         เมื่อได้ลำดับความสำคัญแล้ว จึงนำเสนอผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสั่งการ โดยจัดทำเป็นรายงานสรุป แสดงถึงปัญหาที่พบ สถานที่ที่พบปัญหา ขนาดปัญหาเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ลำดับความสำคัญของปัญหาแนวทางแก้ไข ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
4. การดำเนินมาตรการในการควบคุมและป้องกัน
         เมื่อผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว จึงดำเนินการแก้ไข โดยการควบคุมปัญหา และป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต ในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี เราไม่อาจเลือกใช้วิธีการใดๆ เพียงวิธีเดียว จำเป็นต้องนำวิธีการต่างๆมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. การประเมินผลการควบคุม และป้องกัน
         เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยดำเนินการประเมินตามตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือแผนงานที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดว่าจะลดความเข้มข้นของสารพิษในอากาศให้ต่ำกว่ามาตรฐาน ผลจากการดำเนินการแก้ไขแล้ว ความเข้มข้นของสารพิษอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด ในระดับผลผลิต เพื่อดูประสิทธิภาพของโครงการ หรือแผนงาน เช่น การใช้งบประมาณ เวลา และทรัพยากรอื่นๆ เป็นต้น การควบคุม และป้องกันอันตรายจากสารเคมีนั้น นอกจากจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย ทั้งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และตัวผู้รับสัมผัสแล้ว ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น วิศวกร นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม แพทย์และพยาบาล ตลอดถึงความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของคนงานที่รับสัมผัสสารเคมี
ดังนั้น การคิดพิจารณาอย่างเป็นระบบด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และไม่ประมาท จะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการควบคุม และป้องกันอันตรายจากสารเคมีในสถานประกอบกิจการได้
*** เอกสารอ้างอิง
         • เอกสารการสอนชุดวิชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน หน่วยที่13 “การควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         • ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
  
Comments
ByGooPhone Y5 @ Saturday, July 21, 2012 10:40 AM
It is nice that you posted something like this and I am quite lucky to read it. Thanks for posting this!

ByShoulder bag @ Monday, August 06, 2012 12:44 PM
Nicely presented information in this post, I prefer to read this kind of stuff. The quality of content is fine and the conclusion is good. Thanks for the post.

ByBirkin Rouge garance/Bright @ Tuesday, August 07, 2012 2:30 PM
Thank you very much for you can share your post,the article content written very well, writes fluent,extremely is worth my study

ByCHI Digital Flat Iron @ Tuesday, August 07, 2012 2:31 PM
I was very fulfilled that I found this web page. I needed to thank you for this amazing information!! I certainly liked every bit of it and I have stored your web page to see the new factors you post later on.

ByCitroen C4 Car DVD Player @ Monday, August 13, 2012 10:46 AM
such a beautiful car dvd player,with so easy price,would you like to buy some ?

ByFlytouch 4 @ Monday, August 20, 2012 3:36 PM
แปรงสีฟันเป็นของจำเป็นที่ใช้ทุกวันในการขจัดคราบอาหาร สิ่งสกปรกที่ติดตามตัวฟัน เพื่อป้องกันฟันผุและเหงือกอักเสบ ”

ByBathroom Storage @ Monday, September 03, 2012 4:06 PM
Great article I have ever see.Bro, I have a trouble by choosing such product. Can you help me to choose? Here is the product list: <a href=http://www.susuc.com>cheap clothes online</a>
<a href=http://www.susuc.com>cheap clothes</a>
<a href=http://www.susuc.com>clothes online</a>

ByK95 stun gun @ Thursday, September 06, 2012 2:26 PM
That is a problem I have to find more information about, appreciation for the post.

ByChest pack @ Monday, September 10, 2012 2:15 PM
Really your post is really very good and I appreciate it. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it. You write very well which is amazing. I really impressed by your post

Byspy clock camera @ Wednesday, September 12, 2012 2:41 PM
Your blog is beautiful thank you very much for your share.You can also to look at my home page maybe have what you like.

ByLadies' bags @ Monday, October 08, 2012 2:47 PM
Great article I have ever see.Bro, I have a trouble by choosing such product. Can you help me to choose? Here is the product list: <a href=http://www.susuc.com/couple-clothing-c954.html>couple clothing</a>
<a href=www.susuc.com/dinner-service-c588.html>dinner service</a>
<a href=http://www.susuc.com/sport-purse-c977.html>sport purse</a>

Byuggs @ Wednesday, October 31, 2012 2:05 PM
UGGs Classic Mini Boots 5854 Chestnut

ByLouis Vuitton Samsung Galaxy N @ Tuesday, November 06, 2012 3:53 PM
I beloved as a lot as you will obtain performed proper here. The comic strip is attractive, your authored subject matter stylish. even so, you command get got an nervousness more than which you want be handing over the following.

ByBall Gown Evening Dresses @ Thursday, December 06, 2012 4:53 PM
GOOD SHARE

Bywww.gotocoachsoutlets.org/ @ Monday, January 07, 2013 8:29 AM
http://videoreprints.cnbc.com/coachoutletonline.jsp coach outlet store online
http://cheapcoachbagpurses.com/ cheap coach purses
http://www.coachpursebagsoutlet.com/ coach bags outlet
http://www.buyscoachoutletonline.org/ coach outlet
http://www.louisvuittonoutletmake.com/ louis vuitton outlet
http://www.coupon2013.org/ coach factory outlet online
http://www.coachfactoryoutleth.org/ coach factory outlet
http://www.louisvuittonpursebag.com/ louis vuitton bags
http://www.gotocoachsoutlets.org/ coach outlet online
http://www.louisvuittonhandbagsoutlete.net/ Louis Vuitton Handbags Outlet
http://www.getcoachfactorysoutlet.org/ Coach Factory Outlet
http://www.discountcoachhandbags.net/ coach handbags outlet

ByBest MP3 Player @ Monday, February 25, 2013 4:09 PM
A really nice article is designed in this web site and all sorts of thought are indicating through this short article. In the following paragraphs the clear way of indicating ideas are extremely nice it's short and sweet that we such as the most here.

Bycheap phones @ Thursday, March 28, 2013 7:53 AM
Top selling T Mobile Unlocked cheap phones is a great quality product - buy now & save big! Find more similar products like the T Mobile Unlocked Phones ...

Bycheap phones @ Tuesday, April 02, 2013 3:34 PM
Article was written well ,thanks for sharing.I also like to share a nice product

By lisa @ Tuesday, April 09, 2013 8:24 AM
Password? Take it easy, you may recover the forgotten password with <a href="http://www.pdf-password-recovery.com/pdf-decryption/copy-protected-pdf.html">copy protected pdf</a> softwares. In order to offer you the best software, I have tried all password recovery tools I can found

Bycopy protected pdf @ Tuesday, April 09, 2013 8:25 AM
Password? Take it easy, you may recover the forgotten password with copy protected pdf softwares. In order to offer you the best software, I have tried all password recovery tools I can found

ByChanel iPhone 4 Case @ Tuesday, May 28, 2013 2:47 PM
Good post.This is a very nice blog I wonder why the other of this sector do not notice this. am sure this post has helped me save many hours of browsing other similar posts just to find what I was looking for. Thanks!

ByV5 Smart Phone @ Monday, June 03, 2013 3:23 PM
Certainly one of many challenges which people beginning a new on-line firm face is that of acquiring visitors to their web site.

Bycheap mbt shoes @ Monday, July 08, 2013 2:25 PM
Thank you for sharing online information export of Chloe is great! I like this article, there are many places that we can learn.

Byrapid prototyping @ Wednesday, July 10, 2013 8:16 AM
s Today the Rapid prototype has been become backbone of all industries in proving new shape and design. It has been also reshaped the all industries in last few years.

By

Cheap Lebron 9

@ Sunday, August 18, 2013 4:13 PM
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information.

Bynike free shoe @ Tuesday, September 24, 2013 7:11 AM
I feel this blog is very well organized and is quite interesting. I really want to join this kind of events.Thanks for the post.

Bycheap nike free run @ Tuesday, September 24, 2013 7:16 AM
I feel this blog is very well organized and is quite interesting. I really want to join this kind of events.Thanks for the post.

Byx6 e cigarette @ Wednesday, September 25, 2013 2:45 PM
thanks for posting.

By

moncler online store

@ Friday, September 27, 2013 8:03 PM
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information.

By

north face shop online

@ Thursday, October 03, 2013 11:07 AM
Find the best North Face jacket shop online for you!North face coats on sale both online and in store!Free shipping to your door!
http://www.northfaceshoponline4i8.net/
north face shop online
http://thenorthfaceclearance.4i8.org/
the north face clearance

Bynike air max @ Saturday, October 12, 2013 9:27 AM
You made some good points; I did a little research on the topic and found that most people agree with your blog. Thanks.

By

adidas js wings

@ Wednesday, October 16, 2013 2:08 PM
Wings shoes show! Sneakers Promotion!
Very good, very powerful! Low price,fast shipping!
Find the best shoes shop online for you!
http://www.jswings2sale.com/
js wings
http://www.jswings2sale.com/
adidas js wings
http://jeremyscottshop.l6u.net/
jeremy scott shop online
http://jeremyscottwings.l6u.net/
adidas jeremy scott wings

By

Christian Louboutin Sale

@ Wednesday, October 30, 2013 9:26 PM
High quality ! Low price !
Manolo Blahnik of latest style!Buy Christian Louboutin Outlet here to intersperse your life!You can find one of them will surprise you!
http://www.louboutinonsale2u.net/
louboutin on sale
http://christianlouboutinonlineshop.nsale2u.net/
christian louboutin online shop
http://discountchristianlouboutin.nsale2u.net/
discount christian louboutin

By

nike air max 2013

@ Friday, November 01, 2013 6:51 PM

Wonderful, although it is ordinary ,the content deeply interesting, friends all like it.

By

cheap gucci handbags

@ Tuesday, November 19, 2013 8:19 AM

I am so glad this internet thing works and your Information really helped me. Might take you up on that home advice you.

By

cheap lebron 11 shoes

cheap air foamposite

cheap free runs

@ Thursday, November 21, 2013 5:17 PM
Lebron shoes show!Nike shoes Promotion!
Find the best Sneakers shop online for you!
http://www.cheaplebron11shoes.net/
cheap lebron 11 shoes
http://www.cheapairfoamposite.net/
cheap air foamposite
http://www.echeapfreeruns2u.com/
cheap free runs

By

cheap neckties

@ Tuesday, December 17, 2013 8:28 PM

I am so glad this internet thing works and your Information really helped me. Might take you up on that home advice you.

By

jordan 11 bred

jordan bred 11

jordan retro 11 bred

@ Saturday, December 28, 2013 8:48 AM
Jordan shoes show! Sneakers Promotion!
Very good, very powerful!

By

js wings

jeremy scott shop

jeremy scott wings

adidas js @ Wednesday, April 02, 2014 2:23 PM

js wings

By

cheap air jordan shoes

cheap jordan shoes

scarves wholesale

@ Thursday, May 08, 2014 12:25 PM

There are many things I can know only after reading your wonderful Information.

By

lebron 11 gamma blue

retro 11 gamma blue

retro 12 gamma blue

@ Friday, June 27, 2014 8:12 PM
fawaili@aol.com

You must be logged in to post a comment. You can login here
 
 Copyright © 2007 by Safety Health Environment